การประชุมYECประจำเดือนมีนาคม 2561 23 2561

การประชุมYECหอการค้าจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมตลาดแจ๋วจริง
ซึ่งมีวาระสำคัญดังต่อไปนี้
- เลือกตั้งประธานYecคนใหม่แทนประธานเดิมซึ่งอยู่ครบวาระ ปี 2559-2560 (วาระ 2 ปี)
- แนวทางการรับสมาชิกใหม่ในปี 2561
- สรุปโครงการปั่นล้อให้หมุนปันบุญให้สังคมปี 4
- อัพเดท Yec Connect ไตรมาสแรก
- แจ้งทริป Yec Outting ประเทศไต้หวัน
ต่อด้วย ศึกช้างชนช้าง After Meeting

ขอขอบคุณตลาดแจ๋วจริง เจ้าภาพสถานที่ประชุม
ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
#YecLamphun #YecConnect #ร่วมด้วยช่วยกันโต #มากกว่าธุรกิจคือมิตรภาพ