เชิญสมาชิกประชุมประจำเดือนตุลาคม 04 ตุลาคม 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา 18.30 น.-20.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมหมูอินเตอร์ (ตรงข้ามอบจ.ลำพูน)

วาระการประชุม
1. TMB
2. แจ้งให้ทราบ
3. วาระสิบเนื่อง
4. แนะนำธุรกิจ
5. อื่นๆ