YEC x Lamphun city lab 22 2566

การพูดคุย แลกเปลี่ยน เพื่อความร่วมมือกันสำหรับโครงการพัฒนาเมืองลำพูนในอนาคต
โดยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า จังหวัดลำพูน (YEC ลำพูน) และ Lamphun City Lab