การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) จังหวัดลำพูน” 22 2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00-17.30น. YEC Lamphun ได้รับเกียรติจาก ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) จังหวัดลำพูน”
และในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.30-18.00น. ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยาย หัวข้อ “SDGs in Action” ในลำพูน
เป็นการให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูนต่อไป
โอกาสนี้ YEC Lamphun ขอขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลา มาให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ