เวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองลำพูนอย่างยั่งยืน 23 2566

ตัวแทน YEC LAMPHUN ร่วมงาน เวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองลำพูนอย่างยั่งยืน จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็นต่อผลการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเมืองสร้างสรรค์ลำพูนอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของลำพูน จากผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนคนลำพูน จำนวน 400 คน
ทั้งนี้ YEC LAMPHUN เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองลำพูนอย่างต่อเนื่องสืบไป
ประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หอศิลป์สล่าเล่าเลือง