YEC North ครั้งที่ 10 21 2562

สมาชิกYECลำพูนร่วมงานสานสัมพันธ์ YEC ภาคเหนือครั้งที่ 10 จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562