ข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงการเป็นสมาชิก ข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ (“ ข้อตกลง ” นี้) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่ทำขึ้นระหว่างคุณ (“ คุณ ” หรือ “ ของคุณ ”) และYEC Lamphun (“เรา” หรือ “ บริษัท ”) ซึ่งเป็นเจ้าของและ/หรือผู้ดำเนินการของ YEC เว็บไซต์ www.yecconnect.com และแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องสำหรับคอมมูนิตี้ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) ข้อตกลงนี้พร้อมกับนโยบาย (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเป็นสมาชิกของคุณในคอมมูนิตี้ การใช้งานไซต์ของคุณ และการใช้/การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และคุณสมบัติอื่นๆ ของการเป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ คำบอกกล่าวใด ๆ ที่อนุญาตหรือจำเป็นต้องระบุโดยข้อตกลงนี้จะต้องส่งไปที่ jakthong28@hotmail.com หรือให้ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ 156 หมู่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้ที่ 095-7894553 ก่อนใช้งาน/เข้าถึงเว็บไซต์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของการเป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อตกลงนี้ครอบคลุมการเป็นสมาชิกของคุณและมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ โปรดทราบว่าข้อตกลงนี้มีข้อกำหนดที่ควบคุมและวิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างคุณและบริษัท การใช้ไซต์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกของคุณถือเป็นการตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้และนโยบาย ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเป็นระยะๆ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ อย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ข้อตกลงนี้พร้อมกับข้อกำหนดเฉพาะใดๆ ที่ควบคุมหรือเกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกของคุณในคอมมูนิตี้ตลอดจนการใช้งานไซต์ของคุณ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดของคอมมูนิตี้และข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดที่มีอยู่ในข้อกำหนดของคอมมูนิตี้จะมีผลบังคับใช้ การเป็นสมาชิกของคุณในคอมมูนิตี้ ตลอดจนการเข้าถึงหรือการใช้ไซต์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณสำหรับขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก การที่บริษัทยอมรับคุณเป็นสมาชิก (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้) ของคอมมูนิตี้ ซึ่งการยอมรับจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การเป็นสมาชิก และ/หรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นสมาชิก และการที่คุณปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดของคอมมูนิตี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายอื่นๆ ที่มีอยู่หรือที่ออกในภายหลังที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณในคอมมูนิตี้ (เรียกรวมกันว่า “นโยบาย”) หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือหากคุณละเมิดนโยบายใด ๆ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานไซต์ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก การใช้ไซต์ต่อไปของคุณหรือการใช้/การเข้าถึงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเป็นการแสดงการยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม ประกาศเกี่ยวกับการโอนสมาชิก: การสมัครเป็นสมาชิกและการเป็นสมาชิกของคุณเป็นเรื่องส่วนบุคคลสำหรับคุณ ใบสมัครของคุณควรทำในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่องค์กรธุรกิจ การเป็นสมาชิกของคุณหรือความสามารถในการรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกจะไม่สามารถโอนไปยังนายจ้างของคุณหรือบุคคลที่สามได้ คุณต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 1 การแก้ไขข้อตกลงนี้: บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ข้อกำหนดของคอมมูนิตี้ หรือนโยบายได้ทุกเมื่อและเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทไม่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ จะมีการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นโยบายและจะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับใหม่แต่ละฉบับพร้อมกับรายการของส่วนที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลทันทีที่โพสต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัทอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อตกลงนี้ทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่แสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ การใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก หรือไซต์หลังจากโพสต์เวอร์ชันใหม่ของข้อตกลงนี้ถือเป็นการยอมรับและตกลงตามเวอร์ชันที่โพสต์ของข้อตกลงและการเปลี่ยนแปลงรวม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบันตามรายละเอียด คุณจะไม่ถือว่าบริษัทต้องรับผิดและบริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการแก้ไขนโยบายใดๆ ให้คุณทราบ และการแจ้งเตือนทางอีเมลใดๆ ที่ให้ไว้ ณ เวลาใดๆ จะไม่ผูกมัดหรือสร้างความคาดหวังให้บริษัททำเช่นนั้นในอนาคต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยุติการเป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ได้ทุกเมื่อ เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ส่วนที่ 2 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก: 2.1 สิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยทั่วไป เพื่อให้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ คุณต้องส่งใบสมัครและได้รับการอนุมัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ด้านล่าง บุคคลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ (แต่ละคนเรียกว่า “ สมาชิก ”) มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในขณะนั้นที่รวมอยู่ในการเป็นสมาชิกกับคอมมูนิตี้ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคอมมูนิตี้ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ณ เวลาที่คุณตอบรับเป็นสมาชิกจะยังคงใช้ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบันในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเมื่อใดก็ได้ และจาก เป็นครั้งคราว, ขึ้นอยู่กับความต้องการและคุณค่าต่อคอมมูนิตี้ตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเป็นของส่วนตัวของสมาชิก และจะไม่ถูกขายต่อ มอบหมาย เสนอ หรือโอนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้หรืออย่างอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณฝ่าฝืนนโยบาย รวมถึงการไม่ชำระเงินตามจำนวนที่บริษัทกำหนด การเป็นสมาชิกและ/หรือความสามารถในการใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกอาจถูกระงับหรือยุติ 2.2 ผลประโยชน์การทดลองใช้ ในบางครั้ง บริษัทอาจเสนอสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับสมาชิกหรือคุณลักษณะใหม่ในรุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริงหรือแบบจำกัดการแสดงตัวอย่าง (“รุ่นทดลอง”) หากคุณเลือกที่จะใช้หรือเข้าร่วมในรุ่นทดลองใช้งาน การใช้งานของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (ก) คุณรับทราบและตกลงว่ารุ่นทดลองใช้มีให้ "ตามที่เป็น" และอาจไม่ทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาด (ข) รุ่นทดลองดังกล่าวเมื่อวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเมื่อใดก็ได้ (ค) เราอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในรุ่นทดลองและ/หรือฝ่ายบริการลูกค้าหรือเวลาสนับสนุนที่ทุ่มเทให้กับการสนับสนุนรุ่นทดลองใช้ (ง) คุณอาจต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานและประสบการณ์ของคุณกับรุ่นทดลองใช้เพื่อรวมเข้ากับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเมื่อเผยแพร่; และ (จ) ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้รุ่นทดลองของคุณ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทปฏิเสธการรับประกันใด ๆ และทั้งหมด การรับประกันตามกฎหมาย โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดตัวรุ่นทดลอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยใด ๆ ของชื่อ ความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการละเมิด ส่วนที่ 3 คุณสมบัติการเป็นสมาชิก: 3.1 คุณสมบัติ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก และการใช้งานเว็บไซต์มีให้เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ศักยภาพ และความสามารถในการทำข้อตกลงนี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็น (ก) สมาชิกที่มีสถานะดีของคอมมูนิตี้(ข) มีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี (หรือมากกว่าหากระบุไว้ในที่นี้เป็นอย่างอื่น) (ค) ได้รับการยอมรับเป็นอย่างอื่นว่าสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 3.2 การสมัครสมาชิก คอมมูนิตี้ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับเลือกจากขั้นตอนการสมัครคัดเลือกและได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกโดยบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้มีคุณสมบัติในการพิจารณาเป็นสมาชิกของคอมมูนิตี้ คุณต้อง (ก) มีอายุและเกณฑ์การเป็นสมาชิกอื่นๆ ของคอมมูนิตี้ (ข) ส่งใบสมัครเป็นสมาชิก (ค) ส่งการตรวจสอบประวัติและตอบคำถามการตรวจสอบสถานะตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา และ (ง) มีคุณสมบัติอื่นๆ สำหรับการเป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของคอมมูนิตี้หรือตามที่บริษัทกำหนดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การส่งใบสมัครของคุณและโดยการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกต่อไป แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิก และข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบสมัครของคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการลงทะเบียน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลทางวิชาชีพที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน หากคุณได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิก คุณจะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์โดยสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ข้อมูลบัญชีของคุณ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการอนุมัติแอปพลิเคชันใด ๆ หรืออธิบายหรือเปิดเผยเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเป็นสมาชิกแก่ผู้สมัครหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หากคอมมูนิตี้ไม่ต้องการแอปพลิเคชัน ส่วนที่ 4 การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก: 4.1 การสิ้นสุด บริษัทอาจยุติการเป็นสมาชิกของคุณในคอมมูนิตี้และข้อตกลงนี้ทันทีเมื่อแจ้งให้ทราบในกรณีที่คุณ (ก) ละเมิดข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดของคอมมูนิตี้ หรือนโยบายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรหัสสมาชิก ของการดำเนินการตามที่กำหนดในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว (ข) เป็นเรื่องของการร้องเรียนจากสมาชิกเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ ความจริงจะถูกกำหนดโดยบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว (ค) บิดเบือนหรือใส่ข้อมูลเท็จในใบสมัครของคุณหรือระหว่างการสมัครหรือขั้นตอนการลงทะเบียน (ง) ละเมิดกฎจรรยาบรรณทางวิชาชีพใดๆ ที่คุณอยู่ภายใต้บังคับ (จ) ตกเป็นประเด็นของการสืบสวนทางอาญาของรัฐบาลกลางหรือการสืบสวนทางแพ่งสำหรับการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดศีลธรรมหรือไม่ซื่อสัตย์ (ฉ) ถูกตั้งข้อหาหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาหรือความผิดลหุโทษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขุ่นมัวทางศีลธรรมหรือความไม่ซื่อสัตย์ (ช) มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่หากเปิดเผยต่อสาธารณะ จะเป็นอันตรายต่อความนับถือของคอมมูนิตี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะก่ออาชญากรรมหรือไม่ก็ตาม (ซ) ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ใด ๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก (ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) (ฌ) เรียกร้อง ทำการตลาด หรือขายการเข้าถึงคอมมูนิตี้หรือผลประโยชน์ใดๆ ของสมาชิกแก่บุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เสนอให้รวมบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือลิงก์ของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามในเชิงบวกโดยคิดค่าธรรมเนียม หรือเสนอ ส่งเสริม หรือโฆษณาแนะนำหรือเข้าถึงสมาชิกรายอื่น (ญ) ชักชวนสมาชิกรายอื่นเพื่อขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการลงทุน ไม่ว่าจะภายในไซต์หรือที่อื่น ๆ หรือ (ฎ) กระทำการใด ๆ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจอันสมควรของบริษัท ซึ่งเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงหรือความปรารถนาดีของบริษัท ส่วนที่ 5 ข้อมูลบัญชี: 5.1 ข้อมูลบัญชีโดยทั่วไป ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ คุณจะต้องสร้างโปรไฟล์หรือบัญชี ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลติดต่อ (รวมถึงการส่งจดหมายส่วนตัวและ /หรือที่อยู่อีเมลส่วนตัว) คุณรับรองและรับประกันต่อบริษัทว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์หรือบัญชีของคุณเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และคุณจะรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และแจ้งให้บริษัททราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณ ในการสร้างโปรไฟล์หรือบัญชีของคุณ คุณไม่ได้แอบอ้างเป็นบุคคลที่สามหรือใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าข้อมูลบัญชีของคุณไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือยุติการเป็นสมาชิกของคุณ และ/หรือระงับการใช้งานของคุณ ไซต์ สมาชิกภาพของคุณ และสิทธิประโยชน์ใดๆ สำหรับสมาชิก 5.2 โปรไฟล์สมาชิก สมาชิกใหม่แต่ละคนต้องกรอกข้อมูลและอัปเดตโปรไฟล์ของตนบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่สมาชิกเริ่มเป็นสมาชิก สมาชิกไม่ได้ทำโปรไฟล์ให้สมบูรณ์ สมาชิกดังกล่าวให้สิทธิและอำนาจแก่บริษัทในการกรอกโปรไฟล์ของสมาชิกตามข้อมูลที่สมาชิกให้แก่บริษัทและข้อมูลอื่นๆ ดังกล่าว ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังกล่าวในบัญชีโซเชียลมีเดียของสมาชิก แม้ว่าบริษัทจะพยายามนำเสนอข้อมูลของสมาชิกอย่างถูกต้อง แต่เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดในโปรไฟล์ของสมาชิก คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคุณจะปกป้องบริษัทจากและต่อต้านความไม่ถูกต้องหรือการสื่อให้เข้าใจผิดใดๆ ที่ปรากฏบนโปรไฟล์ของคุณ 5.3 ความปลอดภัยของข้อมูลบัญชี คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม และคุณต้องรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อในคอมมูนิตี้และเขียนข้อความว่า "การใช้ข้อมูลบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต" ในหัวเรื่อง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสมโดยคุณหรือบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ของบริษัทหรือผู้อื่นที่เกิดจากการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรือโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 5.4 การสื่อสารกับบริษัท คุณตกลงว่าบริษัทอาจโทรศัพท์เป็นครั้งคราว ส่งอีเมล หรือสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ของการโทรใดๆ และทั้งหมด คุณไม่มีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในระหว่าง สายเหล่านั้น แท้จริงแล้วคุณยินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึกการโทรหรือการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าบริษัทจะขอความยินยอมจากคุณในการโทรหรือการสื่อสารใดๆ นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่า ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต บันทึกหรือการสื่อสารใดๆ ดังกล่าวอาจถูกส่งเป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่บริษัทเป็นภาคี 5.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านไซต์และการใช้งานโดยบริษัทนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ไซต์ (" นโยบายความเป็นส่วนตัว” ) ส่วนที่ 6 ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก: ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบาย เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้การเข้าถึงเว็บไซต์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทุกวัน ในบางครั้ง เว็บไซต์หรือของสมาชิกอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ภายในหรือภายนอกการควบคุมของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง อัปเกรด อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือเหตุผลอื่นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคมหรือการเชื่อมโยงการส่งสัญญาณดิจิทัล ความแออัดของเครือข่ายหรือความล้มเหลวอื่นๆ เราไม่สามารถควบคุมความพร้อมใช้งานของไซต์หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดชะงัก และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณสมาชิก: 7.1 การเป็นสมาชิกของคุณในคอมมูนิตี้ ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกและไซต์อยู่ภายใต้และต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของคอมมูนิตี้ รวมถึงข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้ (" จรรยาบรรณสมาชิก”) การใช้งานไซต์ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกของคุณ: (ก) จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้และนโยบาย (ข) จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ค) จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย ความรุนแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน (ง) จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร อนาจาร ก้าวร้าว ลามกอนาจาร ดื้อรั้น แสดงความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติ (จ) จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น (ฉ) จะไม่อยู่ในลักษณะที่ละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับที่คุณเป็นหนี้ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (ช) จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อต้านสังคม ก่อกวน หรือผิดกฎหมาย หรืออื่นๆ เพื่อเก็บเกี่ยว (หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บเกี่ยว) ใดๆ เนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับผู้ใช้หรือหน่วยงานอื่น (ซ) จะไม่รวมถึงการชักชวนโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นการทั่วไปหรือโดยเปิดเผยของสมาชิกอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือแสวงหาการจ้างงาน การลงทุน หรือโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ (ณ) จะไม่แทรกแซงการทำงานของไซต์หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิก หรือรหัสหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหรือสามารถรบกวน สร้างความเสียหายหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ (ญ) จะไม่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างข้อเรียกร้องที่เป็นเท็จ หลอกลวง หรือไม่น่าเชื่อถือหรือเปรียบเทียบเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ ผลประโยชน์ของสมาชิก หรือผู้ให้บริการตลาดกลาง (ฎ) จะไม่ถูกใช้โดยมีเจตนาหรือถูกคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่อก่อกวน ทำให้เสื่อมเสีย หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงส่วนบุคคลหรือวิชาชีพของคอมมูนิตี้หรือสมาชิกคนอื่น ๆ นอกจากนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณสมาชิก คุณ (ฏ) จะละเว้นจากการแบ่งปันรหัสผ่านของคุณสำหรับการใช้งานไซต์ (ฑ) จะสะท้อนให้เห็นในเชิงบวกต่อคอมมูนิตี้ตลอดเวลา และคุณจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะอยู่ในความคิดเห็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่สะท้อนในเชิงลบต่อบริษัทและคอมมูนิตี้ (ฒ) จะไม่หรือชักจูงให้บุคคลที่สามพยายามปิดการใช้งานหรือหลีกเลี่ยงกลไกการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ใช้โดยบริษัท หรือพยายามที่จะเข้าถึงส่วนใด ๆ ของไซต์หรือผลประโยชน์ของสมาชิกที่คุณไม่ได้สมัครโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือต่อระบบหรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับไซต์ หรือไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยการแฮ็ค รหัสผ่าน “การขุด” หรือวิธีการที่ผิดกฎหมายอื่นใด (ณ) จะไม่ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือดำเนินการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันกับบริษัท หรือโดยมีเจตนาที่จะเชิญชวนสมาชิกหรือสนับสนุนให้สมาชิกยุติการใช้งานการเป็นสมาชิก 7.2 คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณต้องรับผิดต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใดๆ และทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ (ข) คุณจะไม่คัดลอกหรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัท (ค) คุณจะไม่ขายต่อ จัดหาส่วนหนึ่งหรือบางส่วน หรือโฆษณาการเข้าถึงคอมมูนิตี้หรือสมาชิก สิทธิประโยชน์ของสมาชิก แก่บุคคลที่สามโดยมีค่าธรรมเนียมหรือเพื่อแข่งขันกับบริษัท รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอให้รวมบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือลิงก์ของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามในเชิงบวกโดยมีค่าธรรมเนียม 7.3 บริษัทไม่รับประกันว่าสมาชิกรายอื่นจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสมาชิกหรือส่วนอื่นใดของนโยบาย และการใช้เว็บไซต์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าสมาชิกคนใดมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดจรรยาบรรณของสมาชิก เราขอแนะนำให้คุณติดต่อที่ติดต่อของคอมมูนิตี้ และในหัวเรื่อง โปรดพิมพ์ “จรรยาบรรณของสมาชิก” 7.4 นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นๆ ทั้งหมดตามกฎหมายแล้ว บริษัทอาจระงับหรือยุติการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลาในกรณีที่บริษัทเชื่อในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณได้ละเมิดหลักปฏิบัติของสมาชิก รวมถึงระหว่างการโต้ตอบกับบริษัท กับสมาชิกคนอื่น ๆ หรือกับบุคคลที่สาม ส่วนที่ 8 การใช้เนื้อหาของบริษัทและเนื้อหาของสมาชิก: 8.1 เนื้อหาสมาชิก คุณลักษณะบางอย่างของไซต์ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก อาจอนุญาตให้ผู้ใช้ส่ง โพสต์ เผยแพร่ แบ่งปัน จัดเก็บ หรือจัดการข้อความ เรื่องราว งานศิลปะ รูปภาพ รูปถ่าย วิดีโอ ข้อความ แนวคิด ความคิดเห็น การเรียบเรียงดนตรี งานภาพและเสียง หรือวัสดุอื่นๆ (“ เนื้อหาสมาชิก ”) เนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่ส่งผ่านบัญชีของคุณหรือโดยใช้ข้อมูลบัญชีของคุณจะถือว่าเป็นเนื้อหาของสมาชิก โดยการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาของสมาชิกไปยังไซต์ หรือทำให้เนื้อหาของสมาชิกดังกล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะโดยเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก คุณรับรองและรับประกันต่อบริษัทว่า (ก) การส่งเนื้อหาของสมาชิกนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งหมด (ข) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการเผยแพร่เนื้อหาของสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ เนื่องจากคุณเป็นผู้เขียนเนื้อหาสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวและมีสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาเดียวกัน หรือเพราะคุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสม ใบอนุญาต ความยินยอม และ/หรือการอนุญาตให้ใช้เป็นลายลักษณ์อักษรจากลิขสิทธิ์หรือเจ้าของรายอื่นของเนื้อหาสมาชิกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ (ค) เนื้อหาของสมาชิกเป็นต้นฉบับและไม่เคยเผยแพร่มาก่อนในรูปแบบใดๆ (ง) เนื้อหาของสมาชิกจะไม่ประกอบด้วยข้อความที่ไม่เป็นความจริงหรือเนื้อหาที่หลอกลวง ฉ้อฉล หรือจงใจทำให้เข้าใจผิด และข้อความทั้งหมดในเนื้อหาของสมาชิกซึ่งยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงนั้นเป็นความจริงและอิงตามการวิจัยที่สมเหตุสมผลเพื่อความถูกต้อง (จ) เนื้อหาของสมาชิกไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือกฎหมายทั่วไป หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ (ฉ) การโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาของสมาชิกจะต้องไม่ละเมิดจรรยาบรรณของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทและปกป้องบริษัทจากความรับผิด ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล เกิดขึ้นจากการละเมิดการรับรองหรือการรับประกันดังกล่าวข้างต้น สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ การสื่อสารสาธารณะใด ๆ ระหว่างคุณและสมาชิกรายอื่นที่ใช้เว็บไซต์จะถือว่าเป็นเนื้อหาของสมาชิก และจะไม่ถูกผลิตซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ หรือใช้อย่างอื่นโดยคุณโดยฝ่าฝืนมาตรานี้หรือจรรยาบรรณของสมาชิก หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก เป็นความรับผิดชอบของคุณ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการขอการอนุมัติ ความยินยอม ใบอนุญาต หรือล้างเนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก หากเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้รับการล้าง คุณจะไม่ใช้เนื้อหานั้นในเนื้อหาของสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการลบเนื้อหาของสมาชิกที่เผยแพร่ ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด การสื่อสารสาธารณะใด ๆ ระหว่างคุณและสมาชิกรายอื่นที่ใช้เว็บไซต์จะถือว่าเป็นเนื้อหาของสมาชิก และจะไม่ถูกผลิตซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ หรือใช้อย่างอื่นโดยคุณโดยฝ่าฝืนมาตรานี้หรือจรรยาบรรณของสมาชิก หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก เป็นความรับผิดชอบของคุณ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการขอการอนุมัติ ความยินยอม ใบอนุญาต หรือล้างเนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก หากเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้รับการล้าง คุณจะไม่ใช้เนื้อหานั้นในเนื้อหาของสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการลบเนื้อหาของสมาชิกที่เผยแพร่ ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด การสื่อสารสาธารณะใด ๆ ระหว่างคุณและสมาชิกรายอื่นที่ใช้เว็บไซต์จะถือว่าเป็นเนื้อหาของสมาชิก และจะไม่ถูกผลิตซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ หรือใช้อย่างอื่นโดยคุณโดยฝ่าฝืนมาตรานี้หรือจรรยาบรรณของสมาชิก หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก เป็นความรับผิดชอบของคุณ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการขอการอนุมัติ ความยินยอม ใบอนุญาต หรือล้างเนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก หากเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้รับการล้าง คุณจะไม่ใช้เนื้อหานั้นในเนื้อหาของสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการลบเนื้อหาของสมาชิกที่เผยแพร่ ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด เผยแพร่ซ้ำหรือใช้โดยคุณโดยฝ่าฝืนมาตรานี้หรือจรรยาบรรณสมาชิก หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก เป็นความรับผิดชอบของคุณ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการขอการอนุมัติ ความยินยอม ใบอนุญาต หรือล้างเนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก หากเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้รับการล้าง คุณจะไม่ใช้เนื้อหานั้นในเนื้อหาของสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการลบเนื้อหาของสมาชิกที่เผยแพร่ ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด เผยแพร่ซ้ำหรือใช้โดยคุณโดยฝ่าฝืนมาตรานี้หรือจรรยาบรรณสมาชิก หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก เป็นความรับผิดชอบของคุณ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการขอการอนุมัติ ความยินยอม ใบอนุญาต หรือล้างเนื้อหาของบุคคลที่สามในเนื้อหาสมาชิก หากเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้รับการล้าง คุณจะไม่ใช้เนื้อหานั้นในเนื้อหาของสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการลบเนื้อหาของสมาชิกที่เผยแพร่ ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด คุณจะไม่ใช้มันในเนื้อหาของสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการลบเนื้อหาของสมาชิกที่เผยแพร่ ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด คุณจะไม่ใช้มันในเนื้อหาของสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการลบเนื้อหาของสมาชิกที่เผยแพร่ ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด ในการเผยแพร่เนื้อหาของสมาชิกไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางแห่งหรือช่องทางสื่ออื่นๆ คุณอาจต้องปฏิบัติตามแนวทางเพิ่มเติมหรือการอนุมัติ และ/หรือดำเนินการเพิ่มเติมหรือรับทราบข้อกำหนดหรือข้อตกลงเพิ่มเติมกับบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ หากคุณส่ง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาของสมาชิก ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความรับผิดใดๆ ) ตรวจทาน แก้ไข ลบ หรือปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหาของสมาชิกด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเลย ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของสมาชิกที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม รวมถึงหากเราเชื่อว่าเนื้อหาของสมาชิกดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ คุกคามความปลอดภัยส่วนบุคคลของ สมาชิกอื่น ๆ ผู้ใช้ไซต์หรือสาธารณะหรืออาจสร้างความรับผิดต่อบริษัท เปิดเผยตัวตนของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณแก่บุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาที่คุณโพสต์ละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเลย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบาย บริษัทมีสิทธิ์ที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลอื่น ๆ ของใครก็ตามที่โพสต์เนื้อหาใด ๆ บนหรือผ่านไซต์ คุณสละสิทธิ์และระงับบริษัทที่ไม่เป็นอันตรายและบริษัทในเครือ ผู้อนุญาต ผู้อนุญาต และผู้ให้บริการจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยฝ่ายก่อนหน้าในระหว่างหรือเป็นผลมาจากการสอบสวนและจากการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนโดยคู่สัญญาทั้งสอง หรือหน่วยงานบังคับใช้:กฎหมาย คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกิดจากการเผยแพร่เนื้อหาของสมาชิก และคุณตกลงที่จะเก็บบันทึก ฉบับร่าง และสำเนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสมาชิกเป็นเวลาสาม (3) ปีหลังจากเผยแพร่ 8.2 เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ : เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเข้าใจผิดในอนาคตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โครงการ หรือความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ที่บริษัทหรือผู้ออกใบอนุญาตอาจพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจคล้ายกับเนื้อหาที่สร้างสรรค์ของบุคคลที่สาม เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบริษัท นโยบายที่มีมาอย่างยาวนานที่จะไม่อนุญาต ยอมรับ หรือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่บริษัทไม่ได้ร้องขอจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร (“ เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ ”) ดังนั้น เราขอให้คุณไม่ให้เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอในเนื้อหาของสมาชิกหรือในลักษณะอื่นใดแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณหรืออื่นๆ เนื้อหาใดๆ ของสมาชิกจะไม่ถูกจัดทำขึ้นโดยเป็นความลับหรือมีภาระหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบหรือให้ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนใดๆ บริษัทและผู้ออกใบอนุญาตกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะไม่ให้สิทธิ์แก่คุณในการชดเชยใดๆ โดยไม่คำนึงถึงความคล้ายคลึงกันกับเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอใดๆ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ คุณตกลงว่าเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอใดๆ ที่คุณส่งให้กับบริษัทจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าชดเชย การรับรอง หรือการแจ้งให้คุณทราบ 8.3 ใบอนุญาตในเนื้อหาของสมาชิก สิทธิ์การใช้งานข้างต้นที่คุณมอบให้ในเนื้อหาสมาชิกของคุณนั้นมีผลตลอดไปและเพิกถอนไม่ได้ และจะดำเนินต่อไปไม่ว่าคุณจะยังคงเป็นสมาชิกของคอมมูนิตี้อยู่หรือไม่ก็ตาม และบริษัทหรือแพลตฟอร์มสื่อใด ๆ ที่เผยแพร่ไม่จำเป็นต้องลบเนื้อหาสมาชิกดังกล่าวเมื่อ สมาชิกร้องขอหรือรับผิดต่อการปฏิเสธหรือความล้มเหลวในการทำเช่นนั้น แม้ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดกันในที่นี้ บริษัทจะไม่ใช้เนื้อหาของสมาชิกที่มีการทำเครื่องหมายหรือออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า "ส่วนตัว" หรือ "ป้องกันด้วยรหัสผ่าน" เว้นแต่จะระบุไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ เนื้อหาสมาชิกอื่นใดอาจถูกใช้ ทำซ้ำ แสดง แก้ไข ลบ เพิ่ม ดัดแปลง และเผยแพร่โดยบริษัทเพื่อการใช้งานของบริษัทเอง และบริษัทหรือแพลตฟอร์มสื่อใด ๆ ที่เผยแพร่ไม่จำเป็นต้องลบเนื้อหาของสมาชิกดังกล่าวเมื่อสมาชิกร้องขอหรือรับผิดต่อการปฏิเสธหรือความล้มเหลวในการทำเช่นนั้น แม้ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดกันในที่นี้ บริษัทจะไม่ใช้เนื้อหาของสมาชิกที่มีการทำเครื่องหมายหรือออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า "ส่วนตัว" หรือ "ป้องกันด้วยรหัสผ่าน" เว้นแต่จะระบุไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ เนื้อหาสมาชิกอื่นใดอาจถูกใช้ ทำซ้ำ แสดง แก้ไข ลบ เพิ่ม ดัดแปลง และเผยแพร่โดยบริษัทเพื่อการใช้งานของบริษัทเอง และบริษัทหรือแพลตฟอร์มสื่อใด ๆ ที่เผยแพร่ไม่จำเป็นต้องลบเนื้อหาของสมาชิกดังกล่าวเมื่อสมาชิกร้องขอหรือรับผิดต่อการปฏิเสธหรือความล้มเหลวในการทำเช่นนั้น แม้ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดกันในที่นี้ บริษัทจะไม่ใช้เนื้อหาของสมาชิกที่มีการทำเครื่องหมายหรือออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า "ส่วนตัว" หรือ "ป้องกันด้วยรหัสผ่าน" เว้นแต่จะระบุไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ เนื้อหาสมาชิกอื่นใดอาจถูกใช้ ทำซ้ำ แสดง แก้ไข ลบ เพิ่ม ดัดแปลง และเผยแพร่โดยบริษัทเพื่อการใช้งานของบริษัทเอง บริษัทจะไม่ใช้เนื้อหาสมาชิกใด ๆ ที่มีการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนหรือออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็น "ส่วนตัว" หรือ "ป้องกันด้วยรหัสผ่าน" เว้นแต่จะระบุไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ เนื้อหาสมาชิกอื่นใดอาจถูกใช้ ทำซ้ำ แสดง แก้ไข ลบ เพิ่ม ดัดแปลง และเผยแพร่โดยบริษัทเพื่อการใช้งานของบริษัทเอง บริษัทจะไม่ใช้เนื้อหาสมาชิกใด ๆ ที่มีการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนหรือออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็น "ส่วนตัว" หรือ "ป้องกันด้วยรหัสผ่าน" เว้นแต่จะระบุไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ เนื้อหาสมาชิกอื่นใดอาจถูกใช้ ทำซ้ำ แสดง แก้ไข ลบ เพิ่ม ดัดแปลง และเผยแพร่โดยบริษัทเพื่อการใช้งานของบริษัทเอง 8.4 เนื้อหาของบริษัท ยกเว้นสำหรับเนื้อหาของสมาชิก เนื้อหาบนเว็บไซต์และที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ เรื่องราว งานศิลปะ ภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ แนวคิด แนวคิด ความคิดเห็น องค์ประกอบทางดนตรี งานภาพและเสียง คุณลักษณะเชิงโต้ตอบ และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในนั้น (“เนื้อหาของบริษัท”) เป็นของบริษัทหรือได้รับอนุญาตจากบริษัท และอยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิบัตรในประเทศไทย และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เนื้อหาของบริษัทมีให้กับคุณ "ตามที่เป็นอยู่" "ตามที่มี" และ "ด้วยความผิดพลาดทั้งหมด" สำหรับข้อมูลและการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น และไม่สามารถดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ แสดง , ขาย, ได้รับใบอนุญาต, หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เนื้อหาของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและความสวยงามเท่านั้น เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของเนื้อหาของบริษัท การพึ่งพาใด ๆ ที่คุณให้กับเนื้อหาของบริษัทถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองอย่างเคร่งครัด เราขอปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาเนื้อหาของบริษัทโดยคุณหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ หรือโดยใครก็ตามที่อาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์หรือใบอนุญาตอื่นใดที่ได้รับจากข้อตกลงนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในและต่อเนื้อหาของบริษัท ส่วนที่ 9 การตรวจสอบเนื้อหา: โดยทั่วไป บริษัทจะไม่คัดกรองเนื้อหาของสมาชิกล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่มีหน้าที่ใด) ในการดำเนินการดังกล่าวและตัดสินใจว่าเนื้อหาของสมาชิกมีความเหมาะสมและ/หรือสอดคล้องกับข้อตกลงนี้หรือนโยบายหรือไม่ บริษัทอาจลบรายการเนื้อหาของสมาชิกโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ/หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของสมาชิกหรือการเป็นสมาชิกของสมาชิกในคอมมูนิตี้สำหรับการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงนี้หรือนโยบาย . บริษัทอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของสมาชิกในไซต์หรือการเป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ หากบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าสมาชิกได้ละเมิดข้อตกลงนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากบริษัทยุติหรือระงับการเป็นสมาชิกของคุณหรือการเข้าถึงไซต์หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิก บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ส่วนที่ 10 การจองสิทธิ์เพิ่มเติม: (ก) เพื่อปกป้องการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่ถูกคุกคามโดยไม่พิจารณาว่าในที่สุดการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่ถูกคุกคามนั้นจะตัดสินว่ามีหรือไม่สมควร (ข) เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาในส่วนของบริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้อนุญาต หรือหุ้นส่วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่คุณฟ้องหรือขู่ว่าจะฟ้องบริษัทหรือผู้อนุญาต หรือ (ค) หากบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าบัญชีใดๆ ถูกใช้หรือตั้งใจที่จะใช้ด้วยเหตุผลที่จะละเมิดจรรยาบรรณของสมาชิก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ผลประโยชน์ใดๆ และทั้งหมดสำหรับสมาชิกหรือการเป็นสมาชิกของคุณในคอมมูนิตี้ ซึ่งตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณกำลังก่อกวนหรือคุกคามบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท ส่วนที่ 11 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: เว็บไซต์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกและเนื้อหา คุณสมบัติ และการทำงานทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ จอแสดงผล รูปภาพ วิดีโอและเสียง และการออกแบบและการจัดการดังกล่าวทั้งหมดเป็นของบริษัท ผู้อนุญาตหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเนื้อหาดังกล่าว และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การเป็นสมาชิกของคุณอนุญาตให้คุณใช้ไซต์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณต้องไม่ทำซ้ำ แจกจ่าย ปรับเปลี่ยน สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดเก็บ หรือส่งเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ ยกเว้นดังต่อไปนี้: คุณต้องไม่: ชื่อบริษัทและคอมมูนิตี้ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบและสโลแกนเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทและ/หรือผู้ออกใบอนุญาต คุณต้องไม่ใช้ไม่ว่าในทางใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ พิมพ์ ดัดแปลง ดาวน์โหลด “แบ่งปัน” คัดลอก ส่งต่อ หรือให้สิทธิ์เข้าถึงเครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ซึ่งอาจถูกระงับ อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ ชื่อ โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบ และสโลแกนอื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้สิ่งเดียวกัน หากคุณพิมพ์ คัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด หรือใช้หรือให้บุคคลอื่นเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ที่ละเมิดนโยบาย สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก บริการจะหยุดลงทันที และคุณต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาของเนื้อหาที่คุณทำขึ้นตามทางเลือกของเรา ไม่มีการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในหรือต่อไซต์ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ให้กับคุณ และบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ไซต์ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ส่วนที่ 12 เครื่องหมายการค้าและ/หรือการเรียกร้องลิขสิทธิ์ บริษัทสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขั้นตอนการแจ้งและลบออกที่กำหนดไว้ใน https://www.ipthailand.go.th/ ของประเทศไทย ซึ่งใช้กับเนื้อหาที่ถูกรายงานและลบออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ในกรณีที่คุณเชื่อโดยสุจริตว่างานของคุณถูกคัดลอกหรือเนื้อหาของสมาชิก เนื้อหาของบริษัท สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ รวมถึงเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังผู้ติดต่อของคอมมูนิตี้ โดยมีหัวเรื่องว่า “การอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา”: หากคุณต้องการติดต่อตัวแทนที่เรากำหนดด้วยวิธีอื่น คุณสามารถติดต่อ: YEC Lamphun 156 หมู่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 เบอร์โทรศัพท์ : 0957894553 Email : jakthong28@hotmail.com หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น คำบอกกล่าวของคุณอาจไม่มีผล โปรดทราบว่าหากคุณแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโดยเจตนาว่าเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) หากเนื้อหาสมาชิกของคุณถูกลบออกจากไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัทอาจแจ้งให้คุณทราบว่าได้ลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาสมาชิกดังกล่าวโดยประกาศทั่วไปบนเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ในบันทึกของเรา หรือโดยการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่จริงของคุณในบันทึกของเรา หากคุณได้รับการแจ้งดังกล่าว คุณอาจยื่นเรื่องโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ติดต่อคอมมูนิตี้ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดในนั้นซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้: คุณควรส่งการยื่นเรื่องโต้แย้งหากเนื้อหาของสมาชิกที่อ้างถึงถูกลบออกเนื่องจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเราได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้งที่มีผลบังคับใช้ เราอาจส่งต่อพร้อมกับข้อมูลติดต่อของคุณที่อยู่ในการยื่นเรื่องโต้แย้งไปยังฝ่ายที่รายงานเนื้อหาสมาชิกที่ละเมิด และบุคคลเหล่านั้นอาจใช้ติดต่อคุณ ส่วนที่ 13 การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะปกป้อง แก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และถือเอาบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมาย ตลอดจนผู้อนุญาตของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ งานเลี้ยงบริษัท”) ปราศจากอันตรายจากการเรียกร้อง ความต้องการ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย ความรับผิด และความเสียหายทุกประเภทและทุกลักษณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความภายนอกที่สมเหตุสมผล) ที่กำหนดหรือเกิดขึ้นโดยคู่สัญญาของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจาก (ก) การใช้งานและการเข้าถึงไซต์หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกของคุณ(ข) การที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือนโยบาย และ/หรือ (ค) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้มาตรานี้จะคงอยู่ต่อไปไม่ว่าการยุติหรือการหมดอายุของข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ส่วนที่ 14 การใช้งานไซต์ของเยาวชน การเป็นสมาชิกและไซต์ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี นอกจากนี้ คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสมัครเป็นสมาชิกและลงทะเบียนหรือใช้ไซต์หรือรับ ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ของสมาชิก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวและจะไม่ช่วยใครก็ตามให้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดดังกล่าว เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสำรวจอินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์ใดๆ ของบุตรหลาน และใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองของเบราว์เซอร์เพื่อจำกัดพื้นที่อินเทอร์เน็ตที่บุตรหลานเข้าถึงได้ ส่วนที่ 15 ข้อมูลการติดต่อ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ไซต์ ข้อตกลงนี้ การเป็นสมาชิกของคุณ นโยบาย ผลประโยชน์ของสมาชิก การชำระเงินและการคืนเงิน นโยบายความเป็นส่วนตัว ปัญหาการเลือกไม่ใช้ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า) หรืออื่นใด มีคำถามโปรดติดต่อ Community Contact Email : jakthong28@hotmail.com ส่วนที่ 16 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมไซต์หรือส่งอีเมลถึงบริษัท คุณกำลังสื่อสารกับบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก หรือผ่านประกาศบนแดชบอร์ดของคุณบนเว็บไซต์ คุณตกลงว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต